Услуги

КАКВО  ПРЕДЛАГАМЕ?

Услугите, които предлагаме са консултиране и практическа помощ при:

– планиране и следене на необходимите срокове;

– предварителни и текущи консултации относно участие в обществени поръчки;

– изготвяне на всички необходими документи за подаване на оферти за участие;

– преглед на документация и проверка на съответствието ѝ с изискванията на възложителя;

– съдействие при участие-подаване на първични и допълнителни документи;

– изготвяне на писмени обосновки;

– съдействие при изготвяне на предложения за изпълнение на поръчката;

– контрол на изпълнението;

– обжалване на обществени поръчки;

– консултиране във връзка с изпълнение и/или изменение на сключен договор за обществена поръчки;

– участие в частни търгове;