Статии

Що е то обществена поръчка?

Обществената поръчка е придобиването на строителство, стоки или услуги от възложител посредством договор за възлагане на обществена поръчка, сключен с избрания изпълнител. Обществената поръчка се възлага чрез договор след осъществяването на определена процедура или ред на възлагане. В хода на тази процедура различните участници се конкурират помежду си със своите оферти, а възложителят избира най-добрата оферта и възлага изпълнението на поръчката на този, който я е предложил. Например: Министерство се нуждае от фирма, която да достави хартия и канцеларски материали за администрацията. За целта стартира процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на хартия и канцеларски материали”. Явяват се три фирми, които представят своите оферти за материалите, които предлагат да доставят на министерството. След края на процедурата се избира фирмата, която отговаря на критериите за подбор и е предложила най-ниската обща цена за изпълнение на обществената поръчка – да кажем това е фирмата А и след сключване на договор за обществена поръчка фирмата започва изпълнението й – доставя хартия и канцеларски материали.

Кой може да е възложител на обществена поръчка?

Възложителят е едната страна по договора за обществена поръчка. Това е този, който се нуждае от строителство, стока или услуга. Основно възложителите биват два типа: публични (напр. президентът, председателят на НС, министър-председателят, председателите на държавни агенции и държавни комисии, областните управители, кметовете на общини, и др.) и секторни (напр. ВиК, Софийска вода, НЕК, Топлофикация, Български пощи и др.). Има още и  възложители за конкретен случай (ad hoc)  в определени случаи, когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50 на сто строителство или услуги, свързани със строителството. Възможно е двама или повече възложители да възлагат поръчки съвместно. Възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки.

Кой е участник в обществена поръчка?

Участник (или кандидат) в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но могат да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за откриване на процедурата. Важно е да се отбележи, че не се допуска поставянето на необосновани дискриминационни ограничения, свързани с националността, правната форма и големината на предприятията, които могат да участват в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Няма пречка български предприятия да участват в обществени поръчки, възлагани в държава-членка на ЕС, както и чуждестранни дружества да участват в български обществени поръчки. Когато участникът спечели обществена поръчка и подпише договора с възложителя, той става изпълнител по обществената поръчка. Изпълнителят е този, който има задължението да изпълни или достави поръчваните стоки/услуги/строителство. Изпълнителите могат да възлагат част от дейностите по изпълнение на поръчката на подизпълнители, като това намерение за ползване на подизпълнители следва да се обяви предварително, още при кандидатстване за съответната поръчка.